Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 
Dotacja oznacza wypłacone bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
Kto może ubiegać się o dotację

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie, który spełnia między innymi następujące warunki:
 
 1. będzie zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu co najmniej 30 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku był zatrudniony, zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub uczył się w systemie dziennym (nie dotyczy opiekunów);
 2. będzie zarejestrowany w Urzędzie co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie był zatrudniony, nie uczył się w systemie dziennym i nie był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny w tut. urzędzie lub innym urzędzie pracy (nie dotyczy opiekunów);
 3. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny :
 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (nie dotyczy opiekunów);
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
4. złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
 
O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który:
 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 2. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złoży oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1600 ze zm.)
 5. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, może ubiegać się poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który:
 
 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 2. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U .z 2018 r. poz.1600 ze zm.),
 4. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 5. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 
Przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013. poz.1 ).
 
 
Co powinien zrobić bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun by otrzymać dotację
 
Bezrobotny, absolwent CIS absolwent KIS lub opiekun, który zamierza ubiegać się o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej powinien:
 
 • złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (do pobrania w CAZ ul. Bytnara Rudego 8 w pok. 4 i na stronie internetowej),
 • zawrzeć z urzędem pracy umowę o przyznanie jednorazowych środków.
 
Wysokość dotacji, o którą się można ubiegać

Maksymalna wysokość środków na podjęcie działalności, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu nie może przekroczyć 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Na co można wydać otrzymaną dotację

Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty. Na zakup towaru i materiałów do produkcji można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty natomiast na reklamę 5%.
 
Zabezpieczenie przyznanej dotacji

Warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie przyznanych środków w formie poręczenia przez osoby fizyczne (zatrudnione, przebywające na emeryturze lub rencie bądź osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą) lub w formie blokady środków na rachunku bankowym.

Uwagi

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, który otrzyma dotację ma obowiązek rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy i prowadzić ją nieprzerwanie co najmniej przez 12 miesięcy, dokonać zakupów, wydatkować przyznane środki oraz rozliczyć się z przyznanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków na konto do dnia poprzedzającego wpłatę.
Szczegółowe warunki przyznawania dotacji określa ,,Regulamin przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu", dostępny w zakładce - dokumenty do pobrania.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić pod numer telefonu: 77 44 22 942  
 
 
Załączniki
Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (doc, 116 KB)
zał. 1 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (doc, 250 KB)
zał. 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE nr 1407-2013 (xlsx, 76 KB)
zał. 3 Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach (docx, 19 KB)
zał. 4 Dokument dotyczący blokady środków na rachunku bankowym Wnioskodawcy (docx, 17 KB)
zał. 5 Dokument todytczacy blokady środków na rachunku bankowym osoby NIEBĘDĄCY WNIOSKODAWCĄ (docx, 18 KB)
zał. 6 oświadczenie-regulamin (doc, 29 KB)
Deklaracja do zakupu rzeczy używanej (doc, 31 KB)
Tabela rozliczeniowa (doc, 93 KB)
oświadczenie_dot.VAT_po_12_miesiącach.docx (docx, 32 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę