Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Dotacja oznacza wypłacone bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
Kto może ubiegać się o dotację
O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun zarejestrowany w PUP w Opolu lub filii w Niemodlinie, który spełnia między innymi następujące warunki:
 1. będzie zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu co najmniej 30 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku był zatrudniony, zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy lub uczył się w systemie dziennym (nie dotyczy opiekunów);
 2. będzie zarejestrowany w Urzędzie co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie był zatrudniony, nie uczył się w systemie dziennym i nie był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny w tut. Urzędzie lub innym urzędzie pracy (nie dotyczy opiekunów);
 3. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny:
 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz  udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (nie dotyczy opiekunów);
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 1. złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
 
O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym  polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS który: 
        1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
        2. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złoży oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
lub
       2´. zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej;
       3.  nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodek karny (Dz. U. 2020.1444 t. j. ze zm.);
      4. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
       5. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 
O przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w tym  polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, może ubiegać się poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który :
 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie  lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 2. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020.1444 t. j. ze zm.);
 4. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania, łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 5. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 
Przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013. 352 str. 1 ze zm.).
 
 
Co powinien zrobić bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun by otrzymać dotację
 
Bezrobotny, absolwent CIS absolwent KIS lub opiekun, który zamierza ubiegać się o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej powinien:
 
 • złożyć w trakcie ogłoszonego naboru, stosowny wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników w zaklejonej kopercie , w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Jana Bytnara Rudego 8, 45 – 265 Opole lub przesłać wniosek pod wskazany adres (liczy się data wpływu dokumentów do CAZ) 
 • zawrzeć z urzędem pracy umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Wysokość dotacji, o którą się można ubiegać
Maksymalna wysokość dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu nie może przekroczyć 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 
Na co można wydać otrzymaną dotację
Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności, a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności. Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Na zakup towarów i materiałów do produkcji można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty, natomiast na reklamę działalności do 5% wnioskowanej kwoty dofinansowania.
 
Zabezpieczenie przyznanej dotacji
Warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie przyznanych środków w formie poręczenia przez osoby fizyczne (zatrudnione, przebywające na emeryturze lub rencie bądź osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą) lub w formie blokady środków na rachunku bankowym.
Uwagi
Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, który otrzyma środki na rachunek bankowy na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do podjęcia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od daty podpisania umowy i zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatkowo ma obowiązek udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków finansowych  w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków na konto do dnia poprzedzającego wpłatę. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji określa ,,Regulamin przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu".
 W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny: 77 44 22 942
 
 
Załączniki
Regulamin przyznawania środków na podjecie działalności gospodarczej.doc (doc, 122 KB)
zał.1 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.doc (doc, 259 KB)
zał. 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE nr 1407-2013 (xlsx, 76 KB)
zał. 3 Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach (docx, 19 KB)
zał. 4 Dokument dotyczący blokady środków na rachunku bankowym Wnioskodawcy (docx, 17 KB)
zał. 5 Dokument todytczacy blokady środków na rachunku bankowym osoby NIEBĘDĄCY WNIOSKODAWCĄ (docx, 18 KB)
zał. 6 oświadczenie-regulamin (doc, 29 KB)
Deklaracja do zakupu rzeczy używanej (doc, 31 KB)
Tabela rozliczeniowa (doc, 93 KB)
oświadczenie_dot.VAT_po_12_miesiącach.docx (docx, 32 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę